Χρήσιμες πληροφορίες

Η ασφάλιση στην Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιείται και ελέγχεται σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Solvency II Directive 2009/138/EC.

Όλες οι επιχειρήσεις ασφάλισης και αντασφάλισης που είναι εγγεγραμμένες και αδειοδοτημένες στο έδαφος της Κύπρου υπάγονται στην τοπική ρυθμιστική – τον Έφορο Ασφαλίσεων (Superintendent of Insurance), ο οποίος υπάγεται και ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority — EIOPA) – η οποία αποτελεί ρυθμιστική αρχή για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd βρίσκεται στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων εδώ.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Η υποβολή οικονομικών καταστάσεων που απαιτείται για τις εταιρείες ασφάλισης / αντασφάλισης και που είναι ενιαία για όλες τις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, γίνεται τακτικά και, σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, προσκομίζεται στο γραφείο του Έφορου Ασφαλίσεων, καθώς και στην Κεντρική Τράπεζα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές απαιτήσεις μπορείτε να λάβετε παρακάτω:

Νομοθεσία:

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμός (ЕΕ) № 1094/2010 από 24.11.2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής («Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων» (EIOPA)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕU) 2016/467 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕU) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων
• Εκτελεστικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγία 2009/138/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 «Σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)»
Οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 2015/849/ЕΕ
Οδηγία 2002/87/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η Κύπρος δεν έχει μηδενική φορολογία, όπως και δεν θεωρείτε ως υπεράκτια ζώνη, είναι έχει ένα αξιόπιστο καθεστώς. Πρόκειται για ένα διεθνές αναγνωρισμένο οικονομικό κέντρο, το οποίο προσφέρει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήματα κατά τη σύσταση μιας εταιρείας, όντας κυρίως μια ιδανική πλατφόρμα για επενδυτική ανάπτυξη, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, προσφέροντας συγκεκριμένα αποτελεσματικές λύσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Οι εταιρίες που συστήνονται στην Κύπρο θεωρούνται μη υπεράκτιες και μπορούν να κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων και των προνομίων από κοινού με άλλες εταιρείες και αγορές της ΕΕ. Η Κύπρος συμμορφώνεται με όλες τις Οδηγίες της ΕΕ, ενώ βρίσκεται και στη συστατική λίστα δια παραπομπών των χώρων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής όσον αφορά τη θέσπιση φορολογικών πρωτότυπων, εγκεκριμένων σε διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, την ημερομηνία καταχώρησης, στοιχεία για τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο, τον γραμματέα, το καταχωρημένο γραφείο και άλλα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου.Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτήν, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των cookies μέσω του Browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων